Застосування пакетів прикладних програм в економетричному моделюванні фінансових часових рядів / Ляшенко О. І., Кравець Т. В., Хрущ Л. З. (2017)
Ukrainian

English  Ekonomiko-matematychne modeliuvannia sotsialno-ekonomichnykh system   /     Issue (2017, 22)

translit Transliteration


Liashenko O. I., Kravets T. V., Khrushch L. Z.
Zastosuvannia paketiv prykladnykh prohram v ekonometrychnomu modeliuvanni finansovykh chasovykh riadiv


Cite:
Liashenko, O. I., Kravets, T. V., Khrushch, L. Z. (2017). Zastosuvannia paketiv prykladnykh prohram v ekonometrychnomu modeliuvanni finansovykh chasovykh riadiv. Ekonomiko-matematychne modeliuvannia sotsialno-ekonomichnykh system, 22, 33-60 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000837791 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209