Міжгалузева балансова схема "витрати-випуск" в умовах інноваційної політики Паризької угоди / Онищенко А. М., Кудін В. І. (2017)
Ukrainian

English  Ekonomiko-matematychne modeliuvannia sotsialno-ekonomichnykh system   /     Issue (2017, 22)

translit Transliteration


Onyshchenko A. M., Kudin V. I.
Mizhhaluzeva balansova skhema "vytraty-vypusk" v umovakh innovatsiinoi polityky Paryzkoi uhody


Cite:
Onyshchenko, A. M., Kudin, V. I. (2017). Mizhhaluzeva balansova skhema "vytraty-vypusk" v umovakh innovatsiinoi polityky Paryzkoi uhody. Ekonomiko-matematychne modeliuvannia sotsialno-ekonomichnykh system, 22, 61-81 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000837792 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209