Використання інформаійних технологій для малого бізнесу / Резниченко Л. В., Тімашов О. О. (2017)
Ukrainian

English  Ekonomiko-matematychne modeliuvannia sotsialno-ekonomichnykh system   /     Issue (2017, 22)

translit Transliteration


Reznychenko L. V., Timashov O. O.
Vykorystannia informaiinykh tekhnolohii dlia maloho biznesu


Cite:
Reznychenko, L. V., Timashov, O. O. (2017). Vykorystannia informaiinykh tekhnolohii dlia maloho biznesu. Ekonomiko-matematychne modeliuvannia sotsialno-ekonomichnykh system, 22, 178-187 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000837799 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209