Управління динамічним розвитком системи сільськогосподарських підприємств / Соболевська Л. І. (2017)
Ukrainian

English  Ekonomiko-matematychne modeliuvannia sotsialno-ekonomichnykh system   /     Issue (2017, 22)

translit Transliteration


Sobolevska L. I.
Upravlinnia dynamichnym rozvytkom systemy silskohospodarskykh pidpryiemstv


Cite:
Sobolevska, L. I. (2017). Upravlinnia dynamichnym rozvytkom systemy silskohospodarskykh pidpryiemstv. Ekonomiko-matematychne modeliuvannia sotsialno-ekonomichnykh system, 22, 187-205 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000837800 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209