Characteristics of biodiesels of different production ways / Patryliak, L. K., Patryliak, K. I., Okhrimenko, M. V., Lievtierov, A. M., Marakhovskyi, V. P., Savytskyi, V. D., Ivanenko, V. V., Konovalov, S. V., Voloshyna, Yu. H. (2012)
Ukrainian

English  Catalysis and Petrochemistry   /     Issue (2012, 20)

Patryliak L. K., Patryliak K. I., Okhrimenko M. V., Lievtierov A. M., Marakhovskyi V. P., Savytskyi V. D., Ivanenko V. V., Konovalov S. V., Voloshyna Yu. H.
Characteristics of biodiesels of different production ways


Cite:
Patryliak, L. K., Patryliak, K. I., Okhrimenko, M. V., Lievtierov, A. M., Marakhovskyi, V. P., Savytskyi, V. D., Ivanenko, V. V., Konovalov, S. V., Voloshyna, Yu. H. (2012). Characteristics of biodiesels of different production ways. Catalysis and Petrochemistry, 20, 39-42. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000843212 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209