The Methodology of the Process of Formation of Innovation Management of Enterprises' Development / Prokhorova, V. V., Davydova, O. Yu. (2017)
Ukrainian

English  Business Inform   /     Issue (2017, 12)

Prokhorova V. V., Davydova O. Yu.
The Methodology of the Process of Formation of Innovation Management of Enterprises' Development


Cite:
Prokhorova, V. V., Davydova, O. Yu. (2017). The Methodology of the Process of Formation of Innovation Management of Enterprises' Development. Business Inform, 12, 183-188. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000851099 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209