The molecular design of biologically active derivatives of N-phenylanthranilic acid / Sviechnikova, O. M., Kolisnyk, S. V., Vynnyk, O. F., Kostina, T. A., Zhukova, T. V. (2018)
Ukrainian

English  Journal of organic and pharmaceutical chemistry   /     Issue (2018, 16 (1))

Sviechnikova O. M., Kolisnyk S. V., Vynnyk O. F., Kostina T. A., Zhukova T. V.
The molecular design of biologically active derivatives of N-phenylanthranilic acid


Cite:
Sviechnikova, O. M., Kolisnyk, S. V., Vynnyk, O. F., Kostina, T. A., Zhukova, T. V. (2018). The molecular design of biologically active derivatives of N-phenylanthranilic acid. Journal of organic and pharmaceutical chemistry, 16 (1), 49-53. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000852949 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209