"Мазепіана" "Малоросійських діл" РДАДА за найсучаснішим описом / Мицик Ю. (2017)
Ukrainian

English  Siverian Chronicle   /     Issue (2017, 5)

translit Transliteration


Mytsyk Yu.
"Mazepiana" "Malorosiiskykh dil" RDADA za naisuchasnishym opysom


Cite:
Mytsyk, Yu. (2017). "Mazepiana" "Malorosiiskykh dil" RDADA za naisuchasnishym opysom. Siverian Chronicle, 5, 166-170 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000853178 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209