Superlattices in a metal-nanodisperse polyvinylchloride / Kolupaiev, B. B., Kolupaiev, B. S., Levchuk, V. V., Liashuk, T. H., Maksymtsev, Yu. R., Sidletskyi, V. O. (2018)
Ukrainian

English  Polymer journal   /     Issue (2018, 40 (1))

Kolupaiev B. B., Kolupaiev B. S., Levchuk V. V., Liashuk T. H., Maksymtsev Yu. R., Sidletskyi V. O.
Superlattices in a metal-nanodisperse polyvinylchloride


Cite:
Kolupaiev, B. B., Kolupaiev, B. S., Levchuk, V. V., Liashuk, T. H., Maksymtsev, Yu. R., Sidletskyi, V. O. (2018). Superlattices in a metal-nanodisperse polyvinylchloride. Polymer journal, 40 (1), 16-22. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000863188 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209