Сучасні основи захисту персональних даних в європейських правових актах / Брижко В. М. (2016)
Ukrainian

English  Information and law   /     Issue (2016, 3)

translit Transliteration


Bryzhko V. M.
Suchasni osnovy zakhystu personalnykh danykh v ievropeiskykh pravovykh aktakh


Cite:
Bryzhko, V. M. (2016). Suchasni osnovy zakhystu personalnykh danykh v ievropeiskykh pravovykh aktakh. Information and law, 3, 45-57 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000876690 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209