Tryzna Family and symbols of Vybli Sotnya in Chernihiv Regiment / Sytyi, I. M. (2013)
Ukrainian

English  Genealogical Memoirs   /     Issue (2013, 11)

Sytyi I. M.
Tryzna Family and symbols of Vybli Sotnya in Chernihiv Regiment


Cite:
Sytyi, I. M. (2013). Tryzna Family and symbols of Vybli Sotnya in Chernihiv Regiment. Genealogical Memoirs, 11, 61-62. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000878719 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209