Domino-reactions of isatins with 5-aminopyrazoles and 2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione / Zemliana, N. I., Karnozhytska, T. M., Pavlovska, T. L., Mazepa, O. V., Musatov, V. I., Lipson, V. V. (2018)
Ukrainian

English  Journal of organic and pharmaceutical chemistry   /     Issue (2018, 16 (4))

Zemliana N. I., Karnozhytska T. M., Pavlovska T. L., Mazepa O. V., Musatov V. I., Lipson V. V.
Domino-reactions of isatins with 5-aminopyrazoles and 2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione


Cite:
Zemliana, N. I., Karnozhytska, T. M., Pavlovska, T. L., Mazepa, O. V., Musatov, V. I., Lipson, V. V. (2018). Domino-reactions of isatins with 5-aminopyrazoles and 2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione. Journal of organic and pharmaceutical chemistry, 16 (4), 3-10. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000942966 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209