The synthesis of 3-aryl-3-trifluoromethyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-ones / Melnykov, S. V., Tkachuk, V. M., Hrozav, A. M., Zhilazo, I., Sukach, V. A. (2019)
Ukrainian

English  Journal of organic and pharmaceutical chemistry   /     Issue (2019, 17 (1))

Melnykov S. V., Tkachuk V. M., Hrozav A. M., Zhilazo I., Sukach V. A.
The synthesis of 3-aryl-3-trifluoromethyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-ones


Cite:
Melnykov, S. V., Tkachuk, V. M., Hrozav, A. M., Zhilazo, I., Sukach, V. A. (2019). The synthesis of 3-aryl-3-trifluoromethyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-ones. Journal of organic and pharmaceutical chemistry, 17 (1), 13-19. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000974008 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209