Domino-reactions of 3-methyl-5-aminopyrazole with 1-phenyl-3-(4-alkoxyphenyl)pyrazole-4-carbaldehydes and 2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione / Semenenko, O. M., Lipson, V. V., Myronova, V. V., Budianska, L. V., Musatov, V. I., Sofronov, D. S. (2020)
Ukrainian

English  Journal of organic and pharmaceutical chemistry   /     Issue (2020, 18 (1))

Semenenko O. M., Lipson V. V., Myronova V. V., Budianska L. V., Musatov V. I., Sofronov D. S.
Domino-reactions of 3-methyl-5-aminopyrazole with 1-phenyl-3-(4-alkoxyphenyl)pyrazole-4-carbaldehydes and 2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione


Cite:
Semenenko, O. M., Lipson, V. V., Myronova, V. V., Budianska, L. V., Musatov, V. I., Sofronov, D. S. (2020). Domino-reactions of 3-methyl-5-aminopyrazole with 1-phenyl-3-(4-alkoxyphenyl)pyrazole-4-carbaldehydes and 2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione. Journal of organic and pharmaceutical chemistry, 18 (1), 45-51. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001118903 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209