Gene expression of polyamine metabolism proteins in human prostate cancer and benign prostatic hyperplasia / Bentrad, V. V., Zalietok, S. P., Klenov, O. O., Vitruk, Yu. V., Stakhovskyi, E. O. (2020)
Ukrainian

English  Oncology   /     Issue (2020, 22 (1-2))

Bentrad V. V., Zalietok S. P., Klenov O. O., Vitruk Yu. V., Stakhovskyi E. O.
Gene expression of polyamine metabolism proteins in human prostate cancer and benign prostatic hyperplasia


Cite:
Bentrad, V. V., Zalietok, S. P., Klenov, O. O., Vitruk, Yu. V., Stakhovskyi, E. O. (2020). Gene expression of polyamine metabolism proteins in human prostate cancer and benign prostatic hyperplasia. Oncology, 22 (1-2), 32-35. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001149913 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209