IРец. наI: Сова А. Іван Боберський: суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-виховна діяльність: монографія; Інститут українознавства імені Івана Крип'якевича НАН України; Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського; Центр незалежних історичних студій. Львів, 2019. 512 с. / Приступа Є. Н. (2020)
Ukrainian

English  Ukraine: Cultural Heritage, National Identity, Statehood    /     Issue (2020, 33)

translit Transliteration


Prystupa Ye. N.
IRets. naI: Sova A. Ivan Boberskyi: suspilno-kulturna, viiskovo-politychna ta osvitno-vykhovna diialnist: monohrafiia; Instytut ukrainoznavstva imeni Ivana Krypiakevycha NAN Ukrainy; Lvivskyi derzhavnyi universytet fizychnoi kultury imeni Ivana Boberskoho; Tsentr nezalezhnykh istorychnykh studii. Lviv, 2019. 512 s.


Cite:
Prystupa, Ye. N. (2020). IRets. naI: Sova A. Ivan Boberskyi: suspilno-kulturna, viiskovo-politychna ta osvitno-vykhovna diialnist: monohrafiia; Instytut ukrainoznavstva imeni Ivana Krypiakevycha NAN Ukrainy; Lvivskyi derzhavnyi universytet fizychnoi kultury imeni Ivana Boberskoho; Tsentr nezalezhnykh istorychnykh studii. Lviv, 2019. 512 s. Ukraine: Cultural Heritage, National Identity, Statehood , 33, 512-515 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001276844 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209