IРец.I: Освіта для нації: нова праця про міжвоєнну Галичину Iна кн.I: Руда О. Національно-освітня політика урядів Польщі щодо населення Галичини в 20–30-х роках XX століття: реалізація та рецепції: монографія / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. Львів, 2019. 802 с. / Голик Р. Й. (2020)
Ukrainian

English  Ukraine: Cultural Heritage, National Identity, Statehood    /     Issue (2020, 33)

translit Transliteration


Holyk R. Y.
IRets.I: Osvita dlia natsii: nova pratsia pro mizhvoiennu Halychynu Ina kn.I: Ruda O. Natsionalno-osvitnia polityka uriadiv Polshchi shchodo naselennia Halychyny v 20–30-kh rokakh XX stolittia: realizatsiia ta retseptsii: monohrafiia / Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha. Lviv, 2019. 802 s.


Cite:
Holyk, R. Y. (2020). IRets.I: Osvita dlia natsii: nova pratsia pro mizhvoiennu Halychynu Ina kn.I: Ruda O. Natsionalno-osvitnia polityka uriadiv Polshchi shchodo naselennia Halychyny v 20–30-kh rokakh XX stolittia: realizatsiia ta retseptsii: monohrafiia / Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha. Lviv, 2019. 802 s. Ukraine: Cultural Heritage, National Identity, Statehood , 33, 526-529 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001276846 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209