Current approaches to identification of Fusarium fungi infecting wheat / Karelov, A. V., Borzykh, O. I., Kozub, N. O., Sozinov, I. O., Yanse, L. A., Sozinova, O. I., Tkalenko, H. M., Mishchenko, L. T., Blium, Ya. B. (2021)
Ukrainian

English  Cytology and genetics   /     Issue (2021, 55 (5))

Karelov A. V., Borzykh O. I., Kozub N. O., Sozinov I. O., Yanse L. A., Sozinova O. I., Tkalenko H. M., Mishchenko L. T., Blium Ya. B.
Current approaches to identification of Fusarium fungi infecting wheat


Cite:
Karelov, A. V., Borzykh, O. I., Kozub, N. O., Sozinov, I. O., Yanse, L. A., Sozinova, O. I., Tkalenko, H. M., Mishchenko, L. T., Blium, Ya. B. (2021). Current approaches to identification of Fusarium fungi infecting wheat. Cytology and genetics, 55 (5), 36-52. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001289819 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209