Analyzing the Tendencies in the Development of Centralized Heat Supply in Ukraine / Kyzym, M. O., Kotliarov, Ye. I., Khaustova, V. Ye. (2021)
Ukrainian

English  Business Inform   /     Issue (2021, 8)

Kyzym M. O., Kotliarov Ye. I., Khaustova V. Ye.
Analyzing the Tendencies in the Development of Centralized Heat Supply in Ukraine


Cite:
Kyzym, M. O., Kotliarov, Ye. I., Khaustova, V. Ye. (2021). Analyzing the Tendencies in the Development of Centralized Heat Supply in Ukraine. Business Inform, 8, 68-81. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001289999 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209