Analysis of risk factors for perinatal pathology in Lviv region female residents with diabetes / Khobotna, I. M., Nechai, O. S., Samokhvalova, A. V., Sharhorodska, Ye. B., Kovaliv, I. B., Shkolnyk, O. S. (2021)
Ukrainian

English  International medical journal   /     Issue (2021, 27 (4))

Khobotna I. M., Nechai O. S., Samokhvalova A. V., Sharhorodska Ye. B., Kovaliv I. B., Shkolnyk O. S.
Analysis of risk factors for perinatal pathology in Lviv region female residents with diabetes


Cite:
Khobotna, I. M., Nechai, O. S., Samokhvalova, A. V., Sharhorodska, Ye. B., Kovaliv, I. B., Shkolnyk, O. S. (2021). Analysis of risk factors for perinatal pathology in Lviv region female residents with diabetes. International medical journal, 27 (4), 36-41. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001301737 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209