A new terminological technoecology dictionary. Review of: Stankevych, S. V., Holovan´, L. V., Bilets´kyi, I. M., & Melenti, V. O. (2020). Tekhnoekolohiia: Terminolohichnyi slovnyk dlia zdobuvachiv pershoho (bakalavrs´koho) rivnia vyshchoi osvity spetsial´nosti 101 "Ekolohiia." Kharkiv (in Ukrainian) / Petrova, T. O. (2021)
Ukrainian

English  Ukrainian Language   /     Issue (2021, 4)

Petrova T. O.
A new terminological technoecology dictionary. Review of: Stankevych, S. V., Holovan´, L. V., Bilets´kyi, I. M., & Melenti, V. O. (2020). Tekhnoekolohiia: Terminolohichnyi slovnyk dlia zdobuvachiv pershoho (bakalavrs´koho) rivnia vyshchoi osvity spetsial´nosti 101 "Ekolohiia." Kharkiv (in Ukrainian)


Cite:
Petrova, T. O. (2021). A new terminological technoecology dictionary. Review of: Stankevych, S. V., Holovan´, L. V., Bilets´kyi, I. M., & Melenti, V. O. (2020). Tekhnoekolohiia: Terminolohichnyi slovnyk dlia zdobuvachiv pershoho (bakalavrs´koho) rivnia vyshchoi osvity spetsial´nosti 101 "Ekolohiia." Kharkiv (in Ukrainian). Ukrainian Language, 4, 144-148. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001309697 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209