Labor and creative way of G. V. Levchenko / Merkulov, O. Ye., Vorobei, S. O., Tuboltsev, L. H., Balakhanova, T. V. (2021)
Ukrainian

English  Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy   /     Issue (2021, 35)

Merkulov O. Ye., Vorobei S. O., Tuboltsev L. H., Balakhanova T. V.
Labor and creative way of G. V. Levchenko


Cite:
Merkulov, O. Ye., Vorobei, S. O., Tuboltsev, L. H., Balakhanova, T. V. (2021). Labor and creative way of G. V. Levchenko. Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy, 35, 323-325. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001316845 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209