Thermodynamic properties and phase equilibria in alloys of Bi—Tm system / Sudavtsova, V. S., Shevchuk, V. A., Kudin, V. H., Podopryhora, N. V., Ivanov, M. I. (2021)
Ukrainian

English  Uspihi materialoznavstva   /     Issue (2021, 3)

Sudavtsova V. S., Shevchuk V. A., Kudin V. H., Podopryhora N. V., Ivanov M. I.
Thermodynamic properties and phase equilibria in alloys of Bi—Tm system


Cite:
Sudavtsova, V. S., Shevchuk, V. A., Kudin, V. H., Podopryhora, N. V., Ivanov, M. I. (2021). Thermodynamic properties and phase equilibria in alloys of Bi—Tm system. Uspihi materialoznavstva, 3, 93-101. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001319159 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209