Digital phase-locked loop system of resonance voltage inverter / Zubkov, I. S., Hutsaliuk, V. Ya., Yurchenko, O. M. (2022)
Ukrainian

English  Technical Electrodynamics   /     Issue (2022, 2)

Zubkov I. S., Hutsaliuk V. Ya., Yurchenko O. M.
Digital phase-locked loop system of resonance voltage inverter


Cite:
Zubkov, I. S., Hutsaliuk, V. Ya., Yurchenko, O. M. (2022). Digital phase-locked loop system of resonance voltage inverter. Technical Electrodynamics, 2, 27-34. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001326766 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209