Vulnerability of social analysts' perceptions of war: opportunities to overcome / Khyzhniak, L. M., Sychova, V. V., Khyzhniak, O. V. (2022)
Ukrainian

English  Ukrainian Society   /     Issue (2022, 2)

Khyzhniak L. M., Sychova V. V., Khyzhniak O. V.
Vulnerability of social analysts' perceptions of war: opportunities to overcome


Cite:
Khyzhniak, L. M., Sychova, V. V., Khyzhniak, O. V. (2022). Vulnerability of social analysts' perceptions of war: opportunities to overcome. Ukrainian Society, 2, 85-99. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001337308 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209