Effect of atomic substitutions on the electronic structure of Pt1 – xNixMnSb alloys (x = 0.0–1.0) / Uvarov, V. N., Uvarov, N. V., Zagorodnii, V. V., Kruk, A. S. (2022)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209