Studies of coatings produced by high-velocity oxyfuel spraying using cermet powder based on FeMoNiCrB amorphizing alloy / Netiaha, A. V., Kuskov, Yu. M., Proskudin, V. N., Zhdanov, V. A. (2022)
Ukrainian

English  Automatic Welding   /     Issue (2022, 2)

Netiaha A. V., Kuskov Yu. M., Proskudin V. N., Zhdanov V. A.
Studies of coatings produced by high-velocity oxyfuel spraying using cermet powder based on FeMoNiCrB amorphizing alloy


Cite:
Netiaha, A. V., Kuskov, Yu. M., Proskudin, V. N., Zhdanov, V. A. (2022). Studies of coatings produced by high-velocity oxyfuel spraying using cermet powder based on FeMoNiCrB amorphizing alloy. Automatic Welding, 2, 37-40. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001352435 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209