Strategic Planning of People-Centered Socio-Economic Development of Khmelnytskyi Region / Stoliarova, V. V. (2021)
Ukrainian

English  Management of Economy: Theory and Practice   /     Issue (2021, 2021)

Stoliarova V. V.
Strategic Planning of People-Centered Socio-Economic Development of Khmelnytskyi Region


Cite:
Stoliarova, V. V. (2021). Strategic Planning of People-Centered Socio-Economic Development of Khmelnytskyi Region. Management of Economy: Theory and Practice, 2021, 264-306. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001364249 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209