(Revew:) F.Y. Uspenskyi, Ystoryia Vyzantyiskoi ymperyy. Tom pervyi (F.I. Uspensky. History of Byzantine Empire. Vol. I). Yzdanye Brokhauz-Efron. S.-Pb. (bez roku), st. XIX+872 in 4. Tsena 22 rub. / Grushevskij, M. (2016)
Ukrainian

English  Sofiia Kyivska: Vizantiia. Rus. Ukraina   /     Issue (2016, 5)

Grushevskij M.
(Revew:) F.Y. Uspenskyi, Ystoryia Vyzantyiskoi ymperyy. Tom pervyi (F.I. Uspensky. History of Byzantine Empire. Vol. I). Yzdanye Brokhauz-Efron. S.-Pb. (bez roku), st. XIX+872 in 4. Tsena 22 rub.


Cite:
Grushevskij, M. (2016). (Revew:) F.Y. Uspenskyi, Ystoryia Vyzantyiskoi ymperyy. Tom pervyi (F.I. Uspensky. History of Byzantine Empire. Vol. I). Yzdanye Brokhauz-Efron. S.-Pb. (bez roku), st. XIX+872 in 4. Tsena 22 rub. Sofiia Kyivska: Vizantiia. Rus. Ukraina, 5, 201-204. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001364735 [In Russian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209