(Review:) Taiemnytsi hrobnytsi Yaroslava Mudroho (za rezultatamy doslidzhen 2009–2011 rr.), N.M. Nikitenko, V.V. Korniienko, I.Ye. Marholina, N.M. Kukovalska, B.V. Mykhailychenko; za nauk. red. N.M. Nikitenko ta V.V. Korniienka, K. 2013, 174 s., il. (Secrets of the Yaroslav the Wise Grave (based on the studies of 2009–2011), N.M. Nikitenko, V.V. Kornienko, I.Ye. Marholina, N.M. Kukovalska, B.V. Mykhajlichenko; edit. By N.M.Nikitenko, V.V.Kornienko, K. 2013, 174 p.; ill.) / Hordiienko, D. (2016)
Ukrainian

English  Sofiia Kyivska: Vizantiia. Rus. Ukraina   /     Issue (2016, 5)

Hordiienko D.
(Review:) Taiemnytsi hrobnytsi Yaroslava Mudroho (za rezultatamy doslidzhen 2009–2011 rr.), N.M. Nikitenko, V.V. Korniienko, I.Ye. Marholina, N.M. Kukovalska, B.V. Mykhailychenko; za nauk. red. N.M. Nikitenko ta V.V. Korniienka, K. 2013, 174 s., il. (Secrets of the Yaroslav the Wise Grave (based on the studies of 2009–2011), N.M. Nikitenko, V.V. Kornienko, I.Ye. Marholina, N.M. Kukovalska, B.V. Mykhajlichenko; edit. By N.M.Nikitenko, V.V.Kornienko, K. 2013, 174 p.; ill.)


Cite:
Hordiienko, D. (2016). (Review:) Taiemnytsi hrobnytsi Yaroslava Mudroho (za rezultatamy doslidzhen 2009–2011 rr.), N.M. Nikitenko, V.V. Korniienko, I.Ye. Marholina, N.M. Kukovalska, B.V. Mykhailychenko; za nauk. red. N.M. Nikitenko ta V.V. Korniienka, K. 2013, 174 s., il. (Secrets of the Yaroslav the Wise Grave (based on the studies of 2009–2011), N.M. Nikitenko, V.V. Kornienko, I.Ye. Marholina, N.M. Kukovalska, B.V. Mykhajlichenko; edit. By N.M.Nikitenko, V.V.Kornienko, K. 2013, 174 p.; ill.). Sofiia Kyivska: Vizantiia. Rus. Ukraina, 5, 410-415. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001364757 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209