Electronic structure and stability of magnesium dihydride phases / Uvarov, V. N., Uvarov, N. V., Melnik, M. P., Nemoshkalenko, M. V. (2022)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209