Formation of Logit-Model for Predicting the Probability of Bankruptcy of Ukrainian Enterprises / Ivanov, S. V., Sharanov, R. S., Vatchenko, O. B., Vatchenko, B. S., Razumova, H. V. (2023)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209