Use of mobile applications to identify plants / Bilyk, Zh. I., Shapovalov, Ye. B., Shapovalov, V. B. (2021)
Ukrainian

English  Scientific Notes of Junior Academy of Sciences of Ukraine   /     Issue (2021, 2-3)

Bilyk Zh. I., Shapovalov Ye. B., Shapovalov V. B.
Use of mobile applications to identify plants


Cite:
Bilyk, Zh. I., Shapovalov, Ye. B., Shapovalov, V. B. (2021). Use of mobile applications to identify plants. Scientific Notes of Junior Academy of Sciences of Ukraine, 2-3, 23-32. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001379039 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209