85-річчя кандидата хімічних наук Грищенка Володимира Костянтиновича (2022)
Ukrainian

English  Polymer journal   /     Issue (2022, 44 (4))

translit Transliteration85-richchia kandydata khimichnykh nauk Hryshchenka Volodymyra Kostiantynovycha


Cite:
(2022). 85-richchia kandydata khimichnykh nauk Hryshchenka Volodymyra Kostiantynovycha. Polymer journal, 44 (4), 316-317 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001379698 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209