Analysis of the relative average long telomere of women's leukocytes, who were sick with COVID-19 / Krasnienkov, D. S., Horodna, O. V., Kaminska, T. M., Podolskyi, V. V., Podolskyi, Vl. V., Nechyporenko, M. V., Antypkin, Yu. H., Livshyts, L. A. (2022)
Ukrainian

English  Cytology and genetics   /     Issue (2022, 56 (6))

Krasnienkov D. S., Horodna O. V., Kaminska T. M., Podolskyi V. V., Podolskyi Vl. V., Nechyporenko M. V., Antypkin Yu. H., Livshyts L. A.
Analysis of the relative average long telomere of women's leukocytes, who were sick with COVID-19


Cite:
Krasnienkov, D. S., Horodna, O. V., Kaminska, T. M., Podolskyi, V. V., Podolskyi, Vl. V., Nechyporenko, M. V., Antypkin, Yu. H., Livshyts, L. A. (2022). Analysis of the relative average long telomere of women's leukocytes, who were sick with COVID-19. Cytology and genetics, 56 (6), 57-62. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001379715 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209