Analysis of frequency change in the IPS of Ukraine under different regimes of its operation / Kyrylenko, O. V., Pavlovskyi, V. V., Steliuk, A. O., Lenha, O. V., Zaichenko, V. B., Lykhovyd, Yu. H. (2023)
Ukrainian

English  Technical Electrodynamics   /     Issue (2023, 1)

Kyrylenko O. V., Pavlovskyi V. V., Steliuk A. O., Lenha O. V., Zaichenko V. B., Lykhovyd Yu. H.
Analysis of frequency change in the IPS of Ukraine under different regimes of its operation


Cite:
Kyrylenko, O. V., Pavlovskyi, V. V., Steliuk, A. O., Lenha, O. V., Zaichenko, V. B., Lykhovyd, Yu. H. (2023). Analysis of frequency change in the IPS of Ukraine under different regimes of its operation. Technical Electrodynamics, 1, 51-55. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001382495 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209