Organization of 5S ribosomal DNA of Litchi chinensis Sonn. / Ishchenko, O. O., Kozub, V. V., Panchuk, I. I. (2020)
Ukrainian

English  Bulletin of Ukrainian Society of Geneticists and Breeders    /     Issue (2020, 18 (1-2))

Ishchenko O. O., Kozub V. V., Panchuk I. I.
Organization of 5S ribosomal DNA of Litchi chinensis Sonn.


Cite:
Ishchenko, O. O., Kozub, V. V., Panchuk, I. I. (2020). Organization of 5S ribosomal DNA of Litchi chinensis Sonn. Bulletin of Ukrainian Society of Geneticists and Breeders , 18 (1-2), 3-8. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001384159 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209