Antibiofilm Activity of 4-(Adamantyl-1)-1-(1-Aminobutyl) Benzol against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus / Hrynchuk, N. I., Zelena, L. B., Bukhtiarova, T. A., Vrynchanu, N. O., Ishchenko, L. M., Vazhnichaya, E. M. (2022)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209