Mathematical Model and Solution Algorithm for Virtual Localization Problem / Plankovskyi, S. I., Tsehelnyk, Ye. V., Pankratov, O. V., Romanova, T. Ye., Maksymov, S. V., Kombarov, V. V. (2022)
Ukrainian

English  Cybernetics and Computer Technologies   /     Issue (2022, 4)

Plankovskyi S. I., Tsehelnyk Ye. V., Pankratov O. V., Romanova T. Ye., Maksymov S. V., Kombarov V. V.
Mathematical Model and Solution Algorithm for Virtual Localization Problem


Cite:
Plankovskyi, S. I., Tsehelnyk, Ye. V., Pankratov, O. V., Romanova, T. Ye., Maksymov, S. V., Kombarov, V. V. (2022). Mathematical Model and Solution Algorithm for Virtual Localization Problem. Cybernetics and Computer Technologies, 4, 33-44. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001394840 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209