Reaction 10V(15N, 14S)11S at energy 81 MeV, spectroscopic factors and interaction of 14S + 11S nuclei / Rudchyk, A. T., Rudchyk, A. A., Kheilo, V. V., Rusek, K., Kemper, K. V., Piasetski, E., Stoliazh, A., Tshchinska, A., Pirnak, Val. M., Ponkratenko, O. A., Koshchyi, Ye. I., Kutsyk, O. E., Ilin, A. P., Mezhevych, S. Yu., Stepanenko, Yu. M., Uleshchenko, V. V., Shyrma, Yu. O. (2023)
Ukrainian

English  Nuclear physics and atomic energy   /     Issue (2023, 24 (1))

Rudchyk A. T., Rudchyk A. A., Kheilo V. V., Rusek K., Kemper K. V., Piasetski E., Stoliazh A., Tshchinska A., Pirnak Val. M., Ponkratenko O. A., Koshchyi Ye. I., Kutsyk O. E., Ilin A. P., Mezhevych S. Yu., Stepanenko Yu. M., Uleshchenko V. V., Shyrma Yu. O.
Reaction 10V(15N, 14S)11S at energy 81 MeV, spectroscopic factors and interaction of 14S + 11S nuclei


Cite:
Rudchyk, A. T., Rudchyk, A. A., Kheilo, V. V., Rusek, K., Kemper, K. V., Piasetski, E., Stoliazh, A., Tshchinska, A., Pirnak, Val. M., Ponkratenko, O. A., Koshchyi, Ye. I., Kutsyk, O. E., Ilin, A. P., Mezhevych, S. Yu., Stepanenko, Yu. M., Uleshchenko, V. V., Shyrma, Yu. O. (2023). Reaction 10V(15N, 14S)11S at energy 81 MeV, spectroscopic factors and interaction of 14S + 11S nuclei. Nuclear physics and atomic energy, 24 (1), 22-26. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001397229 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209