Radiophysics and Electronics

Ukrainian EnglishJournals of the Academy


O. Ya. Usikov Institute for Radio Physics and Electronics


Radiophysics and Electronics
Радіофізика та електроніка


ISSN 1028-821X (print)
ISSN 2415-3400 (online)


  DOAJ
2021 Т. 26;   1 ; Т. 26;   2 ; Т. 26;   3 ; Т. 26;   4 ;
2020 Т. 25;   1 ; Т. 25;   3 ; Т. 25;   4 ;
2019 Т. 24;   1 ; Т. 24;   2 ; Т. 24;   3 ; Т. 24;   4 ;
2018 Т. 23;   1 ; Т. 23;   2 ; Т. 23;   3 ; Т. 23;   4 ;
2017 Т. 22;   2 ; Т. 22;   3 ; Т. 22;   4 ; Т. 8(22);   1 ;
2016 Т. 7(21);   1 ; Т. 7(21);   2 ; Т. 7(21);   3 ; Т. 7(21);   4 ;
2015 Т. 6(20);   1 ; Т. 6(20);   2 ; Т. 6(20);   3 ; Т. 6(20);   4 ;
2014 Т. 5(19);   1 ; Т. 5(19);   2 ; Т. 5(19);   3 ; Т. 5(19);   4 ;
2013 Т. 4(18);   1 ; Т. 4(18);   2 ; Т. 4(18);   3 ; Т. 4(18);   4 ;
2012 Т. 3(17);   1 ; Т. 3(17);   2 ; Т. 3(17);   3 ; Т. 3(17);   4 ;
2011 Т. 2(16);   1 ; Т. 2(16);   2 ; Т. 2(16);   3 ; Т. 2(16);   4 ;


Members of the editorial board:
Lytvynenko Leonid Mykolaiovych
Lytvynenko Leonid Mykhailovych
Melezhyk Petro Mykolaiovych
Naumovets Anton Hryhorovych
Tarapov Serhii Ivanovych
Shulha Valerii Mykhailovych
Yakovenko Volodymyr Mefodiiovych
Yampolskyi Valerii Oleksandrovych
 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209