Ольга Шаф. Еволюція жанрів української лірики рубежу XX – XXІ століть: навч. посібник для студ. вищих нав ч. закладів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Київ: Просвіта, 2012. – 272 с. (2017)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2017, 8)

translit TransliterationOlha Shaf. Evoliutsiia zhanriv ukrainskoi liryky rubezhu XX – XXI stolit: navch. posibnyk dlia stud. vyshchykh nav ch. zakladiv / M-vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy; Dnipropetr. nats. un-t im. O. Honchara. – Kyiv: Prosvita, 2012. – 272 s.


Cite:
(2017). Olha Shaf. Evoliutsiia zhanriv ukrainskoi liryky rubezhu XX – XXI stolit: navch. posibnyk dlia stud. vyshchykh nav ch. zakladiv / M-vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy; Dnipropetr. nats. un-t im. O. Honchara. – Kyiv: Prosvita, 2012. – 272 s. Word and time, 8, 125 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000828545 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна