Integrated assessment of the state of steppe perennial plant populations in Ukraine as exemplified by Iris pumila / Parnikoza, I. Yu., Bublyk, O. M., Andrieiev, I. O., Spiridonova, K. V., Holembevska, Y., Kubiak, M., Kuchynska, A., Mystkovska, K., Olendzhytska, N., Urasinska, B. (2014)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2014, 71 (4))

Parnikoza I. Yu., Bublyk O. M., Andrieiev I. O., Spiridonova K. V., Holembevska Y., Kubiak M., Kuchynska A., Mystkovska K., Olendzhytska N., Urasinska B.
Integrated assessment of the state of steppe perennial plant populations in Ukraine as exemplified by Iris pumila


Cite:
Parnikoza, I. Yu., Bublyk, O. M., Andrieiev, I. O., Spiridonova, K. V., Holembevska, Y., Kubiak, M., Kuchynska, A., Mystkovska, K., Olendzhytska, N., Urasinska, B. (2014). Integrated assessment of the state of steppe perennial plant populations in Ukraine as exemplified by Iris pumila. Ukrainian Botanical Journal , 71 (4), 471-480. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000288877 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209