Elastic and inelastic scattering of 12C ions by 7Li at 115 MeV / Rudchyk, A. T., Kanishchev, V. Yu., Rudchyk, A. A., Ponkratenko, O. A., Koshchyi, Ye. I., Klichevski, S., Rusek, K., Pliuiko, V. A., Mezhevych, S. Yu., Pirnak, Val. M., Ilin, A. P., Uleshchenko, V. V., Siudak, R., Khoinski, Ya., Chekh, B., Shchurek, A. (2013)
Ukrainian

English  Nuclear physics and atomic energy   /     Issue (2013, 14 (1))

Rudchyk A. T., Kanishchev V. Yu., Rudchyk A. A., Ponkratenko O. A., Koshchyi Ye. I., Klichevski S., Rusek K., Pliuiko V. A., Mezhevych S. Yu., Pirnak Val. M., Ilin A. P., Uleshchenko V. V., Siudak R., Khoinski Ya., Chekh B., Shchurek A.
Elastic and inelastic scattering of 12C ions by 7Li at 115 MeV


Cite:
Rudchyk, A. T., Kanishchev, V. Yu., Rudchyk, A. A., Ponkratenko, O. A., Koshchyi, Ye. I., Klichevski, S., Rusek, K., Pliuiko, V. A., Mezhevych, S. Yu., Pirnak, Val. M., Ilin, A. P., Uleshchenko, V. V., Siudak, R., Khoinski, Ya., Chekh, B., Shchurek, A. (2013). Elastic and inelastic scattering of 12C ions by 7Li at 115 MeV. Nuclear physics and atomic energy, 14 (1), 25-32. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000331680 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209