Surface distribution of the emitting intensity of GaP light-emitting diodes / Konoreva, O. V., Lytovchenko, P. H., Malyi, Ye. V., Petrenko, I. V., Pinkovska, M. B., Tartachnyk, V. P., Shlapatska, V. V. (2013)
Ukrainian

English  Nuclear physics and atomic energy   /     Issue (2013, 14 (2))

Konoreva O. V., Lytovchenko P. H., Malyi Ye. V., Petrenko I. V., Pinkovska M. B., Tartachnyk V. P., Shlapatska V. V.
Surface distribution of the emitting intensity of GaP light-emitting diodes


Cite:
Konoreva, O. V., Lytovchenko, P. H., Malyi, Ye. V., Petrenko, I. V., Pinkovska, M. B., Tartachnyk, V. P., Shlapatska, V. V. (2013). Surface distribution of the emitting intensity of GaP light-emitting diodes. Nuclear physics and atomic energy, 14 (2), 158-162. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000331703 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209