Solid scientific investigation of the historical word-formation (Book review on: P. I. Bilousenko, V. V. Nimchuk. Narysy z istoriyi ukrajins'kogo slovotvorennya (suffix -yna). — Zaporizhzhya — Jalta — Kyiv: TOV "LIPS" LTD, 2009. — 252 s.) / Kostych, L. (2010)
Ukrainian

English  Ukrainian Language   /     Issue (2010, 2)

Kostych L.
Solid scientific investigation of the historical word-formation (Book review on: P. I. Bilousenko, V. V. Nimchuk. Narysy z istoriyi ukrajins'kogo slovotvorennya (suffix -yna). — Zaporizhzhya — Jalta — Kyiv: TOV "LIPS" LTD, 2009. — 252 s.)


Cite:
Kostych, L. (2010). Solid scientific investigation of the historical word-formation (Book review on: P. I. Bilousenko, V. V. Nimchuk. Narysy z istoriyi ukrajins'kogo slovotvorennya (suffix -yna). — Zaporizhzhya — Jalta — Kyiv: TOV "LIPS" LTD, 2009. — 252 s.). Ukrainian Language, 2, 109-112. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000335678 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209