Sociolingvistic: yesterday, today and tomorrow. Book review on: Sociolingvistychni studiyi; za zagal'noyu redaktsiyeyu L. O. Stavyts'koyi. — Kyiv: Vydavnychyi dim Dmytra Burago, 2010. — 288 s / Ruda, O. (2010)
Ukrainian

English  Ukrainian Language   /     Issue (2010, 3)

Ruda O.
Sociolingvistic: yesterday, today and tomorrow. Book review on: Sociolingvistychni studiyi; za zagal'noyu redaktsiyeyu L. O. Stavyts'koyi. — Kyiv: Vydavnychyi dim Dmytra Burago, 2010. — 288 s


Cite:
Ruda, O. (2010). Sociolingvistic: yesterday, today and tomorrow. Book review on: Sociolingvistychni studiyi; za zagal'noyu redaktsiyeyu L. O. Stavyts'koyi. — Kyiv: Vydavnychyi dim Dmytra Burago, 2010. — 288 s. Ukrainian Language, 3, 125-129. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000335954 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209