Observations of the Three Harmonic Components of Solar Type III Bursts at Decameter Wavelengths / Brazhenko, A. I., Pylaev, O. S., Melnik, V. N., Konovalenko, A. A., Frantsuzenko, A. V., Dorovskij, V. V., Vashchishin, R. V., Ruker, Kh. O. (2013)
Ukrainian

English  Radio Physics and Radio Astronomy   /     Issue (2013, 18 (4))

Brazhenko A. I., Pylaev O. S., Melnik V. N., Konovalenko A. A., Frantsuzenko A. V., Dorovskij V. V., Vashchishin R. V., Ruker Kh. O.
Observations of the Three Harmonic Components of Solar Type III Bursts at Decameter Wavelengths


Cite:
Brazhenko, A. I., Pylaev, O. S., Melnik, V. N., Konovalenko, A. A., Frantsuzenko, A. V., Dorovskij, V. V., Vashchishin, R. V., Ruker, Kh. O. (2013). Observations of the Three Harmonic Components of Solar Type III Bursts at Decameter Wavelengths. Radio Physics and Radio Astronomy, 18 (4), 283-290. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000354750 [In Russian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209