Interaction of components of the composite hydroxyapatite–basalt scales with biological media / Boshytska, N. V., Fedorenko, Yu. O., Protsenko, L. S., Budylina, O. M., Kaplunenko, N. V., Uvarova, I. V., Boshytskyi, K. Yu., Lesyn, V. H. (2016)
Ukrainian

English  Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine    /     Issue (2016, 5)

Boshytska N. V., Fedorenko Yu. O., Protsenko L. S., Budylina O. M., Kaplunenko N. V., Uvarova I. V., Boshytskyi K. Yu., Lesyn V. H.
Interaction of components of the composite hydroxyapatite–basalt scales with biological media


Cite:
Boshytska, N. V., Fedorenko, Yu. O., Protsenko, L. S., Budylina, O. M., Kaplunenko, N. V., Uvarova, I. V., Boshytskyi, K. Yu., Lesyn, V. H. (2016). Interaction of components of the composite hydroxyapatite–basalt scales with biological media. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine , 5, 67-73. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000815736 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209