Synthesis of 4,4′-bis(nonafluorobiphenyl-4-oxyphenyl)- 1,4-oxytetrafluorobenzene and ladder spirobisindane-containing polyether on its base / Tkachenko, I. M., Kobzar, Ja. L., Kravchenko, V. V., Shekera, O. V., Shevchenko, V. V. (2016)
Ukrainian

English  Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine    /     Issue (2016, 7)

Tkachenko I. M., Kobzar Ja. L., Kravchenko V. V., Shekera O. V., Shevchenko V. V.
Synthesis of 4,4′-bis(nonafluorobiphenyl-4-oxyphenyl)- 1,4-oxytetrafluorobenzene and ladder spirobisindane-containing polyether on its base


Cite:
Tkachenko, I. M., Kobzar, Ja. L., Kravchenko, V. V., Shekera, O. V., Shevchenko, V. V. (2016). Synthesis of 4,4′-bis(nonafluorobiphenyl-4-oxyphenyl)- 1,4-oxytetrafluorobenzene and ladder spirobisindane-containing polyether on its base. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine , 7, 100-106. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000816052 [In Russian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209